Radonmåling

Hvor bør man måle?

Siden 2010 (BR10) har kravet været, at radonindholdet i nybyggeri ikke må overstige 100 Bq/m3. Hvis du bor i en bygning uden kælder eller krybekælder bygget før 1998 i et af de områder i Danmark, hvor der er meget radon i undergrunden, kan det være en særlig god idé at måle radonniveauet i din bolig.

Det gælder især, hvis du ved, at der er revner og sprækker eller andre utætheder i gulvet mod jord.

Et dosimeter er et instrument, der kan vise den dosis af ioniserende stråling, som en person har modtaget i en given periode

Læs om dosimetre længere nede på siden.

Kilde: Bolius, foto af Torben Klint
Kilde: Sundhedsstyrelsen

Radon er et udbredt problem

En landsomfattende undersøgelse af radonforholdene i danske boliger blev gennemført af SIS, Risø DTU samt De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland i 2001. Tallene gælder stadig og er afbildet på kortet til venstre.

Kortet kan tjene som ledetråd for, om du bor i et område, hvor der er målt høje radonniveauer (over 100 Bq/m3) i huse, men hvis du vil kende din boligs radonniveau med sikkerhed, skal du få det målt. Det gælder også, selvom du bor i en bygning opført efter 1998.

Typiske radonniveauer i og omkring danske boliger 

  • Udendørs: 5 Bq/m³
  • Gennemsnit flerfamiliehuse: 18 Bq/m³
  • Gennemsnit enfamiliehuse: 77 Bq/m³

Jordluften under boligen: 50.000 Bq/m³!

Måling af radon

Der er for meget radon i hvert femte danske hus, viser undersøgelser. Og det kan være farligt, for den radioaktive gas, der trænger op fra jorden gennem utætheder i boligens gulvkonstruktioner, medvirker til 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år.     

Derfor kan det være en god idé at måle, om der er for meget radon i din bolig. Og det er i vinterhalvåret, du skal gøre det, for her stiger koncentrationen af radon i boligen.

Om vinteren suger boligen mere radon op, fordi vi tænder for varmen, så der opstår en større forskel mellem trykket ude og inde. Samtidigt lufter mange boligejere mindre ud om vinteren – og det er igen med til at øge koncentrationen af radon i boligen. Danske myndigheder anbefaler derfor, at vi måler for radon i vinterhalvåret, forklarer

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Radons vej ind i huset

En undersøgelse af radonindholdet i boligen er særlig relevant for ældre enfamiliehuse, enfamiliehuse uden kælder eller krybekælder samt i huse, hvor kælderen bliver benyttet til ophold. Men alle boliger – også nyopførte – kan i princippet have forhøjede radonniveauer.

Revner og sprækker eller andre utætheder i gulvet mod jord udgør radons adgangsvej. 

Er boligen blevet energirenoveret, uden at man har kombineret det med radonsikring, er der en forøget risiko for høje niveauer af radon.  

Elektronisk dosimeter

Elektroniske dosimetre er baseret på, at isoleringen i en elektronisk komponent (MOSFET) påvirkes af strålingen. Lækagen kan omsættes til et mål for strålingsintensiteten. Apparatet kan aflæses løbende og kan give alarm ved farligt høje intensiteter.

Et argument for at holde sig fra de elektroniske målere til bestemmelse af årsmiddelværdier går bl.a. på, at du kan risikere, at de ikke er kalibreret ordentligt og dermed viser et forkert resultat. Et andet er, at man kan være tilbøjelig til at aflæse værdier undervejs i målingen, hvilket både kan påvirke ens adfærd i forhold til udluftning, men også medvirke til, at man flytter apparatet undervejs, hvilket også kan påvirke måleresultatet.

Elektroniske målere kan dog godt bruges, hvis de er kalibreret, man ikke flytter på dem undervejs, og ligeledes måler i 2-3 måneder. Vær opmærksom på, at det løbende resultat, der vises i displayet, ikke bliver forvekslet med årsmiddelværdien, som er den, der er interessant at kende i forhold til en evt. radonsikring.

Filmdosimeter

Den ioniserende stråling, der passerer dosimetret, eksponerer en indbygget film. Ved at fremkalde filmen kan dosis aflæses som graden af sværtning af filmen.

Man kan altså først få oplysning om den modtagne dosis nogen tid efter, at eksponeringen er sket.

Til gengæld er det middeltal, der måles på denne måde, langt mere pålideligt, og det er netop dette middeltal, der er afgørende for valget af forholdsregler og afhjælpninger.

.

Undgå fejl og upræcis radonmåling

Det er vigtigt, at anbefalingerne vedrørende valg af radonmåler, placering og brug af radonmåler samt tidspunkt for radonmåling, overholdes nidkært.

Følges anbefalingerne ikke, risikerer du, at din radonmåling er upræcis – oftest vil tallet være lavere og dermed ikke retvisende for, om du skal forebygge eller sikre din bolig mod radon.

Ørnens radoneksperter er certificerede sagkyndige.

Det giver derfor rigtig god mening at få os til at hjælpe dig med denne opgave!